Yrityksen talouden hallinta

Yrityksen talouden hallinnassa tilitoimisto on usein korvaamaton kumppani. Yrittäjän on kuitenkin hyvä olla tietoinen perusasioista, jotta ennakointi- ja reagointikyky ovat parhaimmat mahdolliset.

Kustannuslaskelma

Talouden peruskäsitteet

Hello world

Talouden suunnittelu ja seuranta

Talouden suunnittelussa oleellista on asettaa yrityksen toiminnalle tavoitteet joiden toteutumista tulee seurata. Talouden suunnittelu aloitetaan selvittämällä yrityksen nykytila ja verataan sitä aikaisempiin vuosiin. Yrityksen kirjanpidosta selviävät aikaisemmilta vuosilta mm. kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta kuvaavia lukuja. Monissa yrityksissä tulot ja menot voivat vaihdella kuukausittain huomattavasti joten pitempiaikainen kokonaissuunnittelu on tärkeää.

Kannattavuus

Kannattavuus tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että tuotot ovat suuremmat kuin yrityksen toiminnasta aiheutuneet kustannukset ja se on tärkein toimintaedellytys yrityksen toiminnalle ja sen jatkamiselle. Kannattavuuden seuraamiseen on useita eri tunnuslukuja joista käyttökate lienee käytetyin. Se kuvaa yrityksen liiketoiminnan tulosta ennen kuin siitä on vähennetty poistot, rahoituserät ja verot. Se siis kertoo, kuinka paljon liikevaihdosta jää toimintakulujen vähentämisen jälkeen katetta. Hyvä käyttökateprosentti vaihtelee toimialasta riippuen ja siten sen tulkinnalle ei ole yhtenäisiä arvoja.
Käyttökate = liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökateprosentti = käyttökate / liikevaihto x 100.

Hinnoittelu

Tuotteen tai palvelun hinnoitteluun vaikuttaa monta tekijää mm. se mitä tuote maksaa itselle, kilpailijoiden hinnat ,tarjonnan suuruus ja tuotteen tai palvelun laatu sekä myyntimäärät. Oleellista hinnoittelussa on se, että yritys saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Se edellyttää, että yritys käy tarkasti läpi yrityksen kaikki kulut ja hyödyntää tarvittaessa valmiita kannattavuuslaskelmaohjelmia ja laskureita tai pyytää apua yritysasiantuntijoilta.

Tämän sivun sisällöt on luotu osana ESR-rahoitteista Vahvempana muutokseen - osaava ja hyvinvoiva yrittäjä -hanketta.

EU-logot